شمع خودرو اتولایت مدل 5503

معرفی محصولAutolite 5503 Spark plug شمع‌موتورایریدیم‌اتولایت‌باآخرین‌تکنولوژی‌ایریدیم‌مهندسی‌شده‌تابتواندحداکثرقدرت‌و‌جرقه‌رادربالاترین‌سطح‌حرارت‌حفظ‌کند.ایریدیم‌لیزرشده‌درالکترودباعث‌شده‌سریعترین‌استارت‌وبالاترین‌کیفیت‌احتراق‌راآوردوهمچنین‌این‌محصول‌اتولایت26درصداستارت‌سریعترو21درصدتولیدهیدروکربن‌کمترنسبت‌به‌شمع‌های‌استاندارراداردکه‌این‌مزیت‌به‌شدت‌باعث‌کاهش‌مصرف‌سوخت‌وافزایش‌تولیداسب‌بخارمی‌شود. این پیشنهاد به شما نشان داده نخواهد شد با تشکر از باز‌خورد شما بازگرداندن […]

معرفی محصولAutolite 5503 Spark plug
شمع‌موتورایریدیم‌اتولایت‌باآخرین‌تکنولوژی‌ایریدیم‌مهندسی‌شده‌تابتواندحداکثرقدرت‌و‌جرقه‌رادربالاترین‌سطح‌حرارت‌حفظ‌کند.ایریدیم‌لیزرشده‌درالکترودباعث‌شده‌سریعترین‌استارت‌وبالاترین‌کیفیت‌احتراق‌راآوردوهمچنین‌این‌محصول‌اتولایت26درصداستارت‌سریعترو21درصدتولیدهیدروکربن‌کمترنسبت‌به‌شمع‌های‌استاندارراداردکه‌این‌مزیت‌به‌شدت‌باعث‌کاهش‌مصرف‌سوخت‌وافزایش‌تولیداسب‌بخارمی‌شود.

کالا های مرتبط